Εγκρίθηκε ομόφωνα απο την οικονομική επιτροπή του Δήμου Θήρας ( https://diavgeia.gov.gr/doc/98%CE%A11%CE%A9%CE%A1%CE%9D-0%CE%A3%CE%9A?inline=true ) η απόφαση του δημάρχου για κατεπείγουσα παροχή υπηρεσίας Χωματουργικών εργασιών Διάστρωσης Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Θήρας μέσω του Άρθρου 32 περ. γ΄της παρ. 2 του Ν.4412/2016 και του Άρθρου 58 του Ν. 3852/2010″  που μπορείτε να δείτε εδω : https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%A1%CE%9D-%CE%99%CE%A46?inline=true

Οι εργασίες αφορούν στην παροχή υπηρεσίας Χωματουργικών εργασιών Διάστρωσης Χώρου
Διάθεσης Απορριμμάτων του Δήμου Θήρας και αφορούν διάστημα 40 ημερών ή μέχρι την εξάντληση του συγκεκριμένου ποσού.

Το σκεπτικό της απόφασης του δημάρχου για την συγκεκτριμένη επιλογή που περιγράφεται στην απόφασή του έχει ως εξής :

Ο Δήμαρχος Θήρας έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-7-18).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
3) Την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και το εδάφιο 2 της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 Ν. 3731/2008.
4) Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 158 και 160 του Κ.Δ.Κ (Ν. 3463/2006)
6) Τις διατάξεις του Ν.4155/2013
7) Τις διατάξεις του Ν.4013/2011
8) Τις διατάξεις του Π1/2390/16-10-2013 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης (ΥΕΚ ‘ 2677).
9) Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ
Α’ 145/05-08-2016).
10) Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 4 στ. β’ Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «..και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
11) Το υπ’ αριθ. Πρ. 3379/16-3-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012311097 2023-03-17) «Πρωτογενές αίτημα πολυετούς δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας Χωματουργικών Εργασιών Διάστρωσης Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Θήρας», για την διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
12) Την υπ’ αριθ. 2716/08.03.2023 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τοπ. Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Θήρας, για την διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
13) Την υπ’ αριθ. 31187/15-03-2023 συνταχθείσα Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας που αφορά την: «Κατεπείγουσα Παροχή Υπηρεσίας Χωματουργικών Εργασιών Διάστρωσης Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Θήρας μέσω του Άρθρου 32 περ. γ της παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και του Άρθρου 58 του Ν. 3852/2010» ενδεικτικού προϋπολογισμού ύψους #142.054,40 €# (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%).
14) Το γεγονός ότι απέβει άγονος η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσίας Χωματουργικών Εργασιών Διάστρωσης Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Θήρας» λόγω μη υποβολής προσφορών σύμφωνα με το Πρακτικό Ι της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και την άμεση ανάγκη επανάληψης του διαγωνισμού.
15) Την απόφαση για κατεπείγουσα ανάθεση του Δημάρχου Θήρας με αρ. πρωτ. 212/2022.
16) Την Απόφασή αρ. 242/2022 (30-08-2022) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει την 212/2022 Απόφαση Δημάρχου.
17) Την με αρ. πρωτ. 12359 22-02-2023 1/2023 Πράξης Απαλλαγής του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
18) Την με αριθμό πρωτ.: 104/20-03-2023 πρόσκληση με θέμα «αποστολή οικονομικής προσφοράς για την (Κατεπείγουσα παροχή υπηρεσίας Χωματουργικών εργασιών Διάστρωσης Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Θήρας μέσω του Άρθρου 32 περ. γ της παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και του Άρθρου 58 του Ν. 3852/2010»
19) Την με αρ. πρωτ. 112/20-03-2023, προσφορά της επιχείρησης “LM CONSTRUCTION AKTE” Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία με Α.Φ.Μ 998382497, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εκπροσωπείτε νομίμως από τον κ. Λασιθιωτάκη Εμμανουήλ.
20) Την με αρ. πρωτ. 118/21-3-2023 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας
21) Την παρέμβαση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Νάξου στις 10-3-2023.
22) Το γεγονός ότι:

Α) Είναι επιτακτική η ανάγκη για την εκτέλεση της διάστρωσης του χώρου διάθεσης
απορριμμάτων η οποία θα πρέπει να εκτελείται καθημερινά για λόγους υγιεινής, γιατί Λόγω
παρέλευσης μεγάλου (για την φύση της δραστηριότητας) χρονικού διαστήματος, από την λήξη της προηγούμενης εργολαβίας και εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι η διαγωνιστική διαδικασία για νέα ανάθεση απέβει άκαρπη, η απόφαση για κατεπείγουσα ανάθεση του Δημάρχου Θήρας με αρ. πρωτ. 212/2022, καθώς και η ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού δεν ολοκληρώθηκαν λόγω της αναμονής έκδοσης από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου πράξης απαλλαγής (1/2023) και εν όψη της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου, η «πίεση» από τον όγκο των σκουπιδιών στη χωματερή είναι πολύ μεγάλη. Από τον Αύγουστο του 2022 που και ολοκληρώθηκε η τελευταία εργολαβία μέχρι και σήμερα, πλην της περιόδου που με την 212/2022 Απόφαση του Δημάρχου είχε εγκατασταθεί εργολάβος ( δεν ολοκληρώθηκε η εργολαβία) ο Δήμος προσπάθησε να διαχειριστεί τις χωματουργικές εργασίες διάστρωσης του ΧΑΔΑ με ίδια μέσα. Η διαχείριση όμως με ίδια μέσα δεν επιτυγχάνει ικανοποιητικά αποτελέσματα λόγω του μεγάλου όγκου απορριμμάτων ειδικά σήμερα που λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου ο όγκος των απορριμμάτων έχει πολλαπλασιαστεί και τα μέσα του Δήμου, λόγω μεγέθους και παλαιότητας
δεν είναι ικανά να διαχειριστούν τις ποσότητες αυτές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την
υπερσυγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων, τα οποία είναι εκτεθειμένα σε κοινή θέα, σε όλη την έκταση του ΧΑΔΑ με συνέπεια να υπάρχουν έντονες οσμές και οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία και της αυτανάφλεξης τους να είναι πλέον ορατοί, και

Β) Η σωστή διαχείριση του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου.
23) Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην έναρξης της τουριστικής περιόδου και εν όψη της δημοπράτησης του έργου της αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. για το οποίο ο Δήμος μας έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσόν των 4.023.334,54 € στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και στην πρόσκληση χρηματοδότησης ΑΤ04 με τίτλο : Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» με τίτλο έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΛΩΝΑΚΙ» ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», απαιτούνται ειδικές χωματουργικές εργασίες και από βαριά μηχάνημα
χωματουργικών εργασιών, που δεν διαθέτει ο Δήμος μας, ώστε να παραδοθεί ο χώρος έτοιμος προς αποκατάσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη.

24) Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση #647.280,00 €# στον ΚΑ 20.6233.012 του προϋπολογισμού του έτους 2023, «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμόρφωση χωματερής».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. πρωτ. 31187/15-03-2023 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ με τίτλο:

«Κατεπείγουσα Παροχή Υπηρεσίας Χωματουργικών Εργασιών Διάστρωσης Χώρου Διάθεσης
Απορριμμάτων Δήμου Θήρας μέσω του Άρθρου 32 περ. γ της παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και του Άρθρου 58 του Ν. 3852/2010» ενδεικτικού προϋπολογισμού ύψους #142.054,40 €# (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%).

Β. Την έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης για διάστημα 40 ημερών ή έως εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού του έργου: «Κατεπείγουσα Παροχή Υπηρεσίας Χωματουργικών Εργασιών
Διάστρωσης Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Θήρας μέσω του Άρθρου 32 περ. γ της παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και του Άρθρου 58 του Ν. 3852/2010», έναντι αμοιβής #140.690,40 €#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (CPV: 90531000-8), όπως αναλύεται παρακάτω:
1. Στην επιχείρηση “LM CONSTRUCTION AKTE” Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία με Α.Φ.Μ
998382497, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
Γ. Προτείνει την εξειδίκευση πίστωσης του ανωτέρω ποσού από τον κωδικό ΚΑ 20.6233.012 του
προϋπολογισμού του έτους 2023, για την κάλυψη της κατεπείγουσας ανάθεσης υπηρεσίας
Χωματουργικών εργασιών Διάστρωσης Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Θήρας, με την διαδικασία της κατεπείγουσας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. (CPV: 90531000-8).
• Η ανωτέρω δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση διάρκειας 40 ημερών ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του έργου και ποσού « Εκατό σαράντα χιλιάδων, εξακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά» «140.690,40 €» συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει Κ.Α.Ε. 20.6233.012 Μίσθωση Μηχανημάτων για τη διαμόρφωση χωματερής για το οποίο θα εκδοθεί και η ανάλογη ΑΑΥ.
• Η πληρωμή του συμβατικού ποσού #140.690,40 # € με ΦΠΑ θα γίνει με την έκδοση τιμολογίων και  ενταλμάτων πληρωμής.
• Ο τρόπος υλοποίησης της σύμβασης θα καθοριστεί στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τους αναδόχους.
• Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται προς έγκριση, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θήρας σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

 

Προηγούμενο άρθροΠρωταγωνιστεί η Ελλάδα σε κρατήσεις από την Αυστρία. Ο ΕΟΤ συμμετείχε στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση της Βιέννης Ferien 2023
Επόμενο άρθροΤο “πράσινο φως” απο τη Βουλή για τη μεταβατική στο “Αλωνάκι” και η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Θήρας